Translation
drahé
expensive
dva
two
dvojlôžkový pokoj
two-person room
džús
juice
ešte
still
ešte ďalej
still further
fajčenie zakázané
No smoking
hodina
hour
horúca voda
hot water
hotovosť
cash
Hovoríte /anglicky / poľsky?
Do you speak English/Polish?
Hovorí tu niekto anglicky? poľsky?
Does anybody here speak English / Polish?
Hovorte, prosím, pomalšie/ hlasnejšie.
Can you speak more slowly/louder, please?
hranica
border
chlieb
bread
informácia
information
Internet
Internet
ísť rovno
to go straight ahead
Je?
Do you have?
jeden
one